Zástavní právo

Zástavní právo je nejčastějším zajišťovacím institutem.

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

 • Zástavní právo soudcovské
  Soudcovské zástavní právo se zřizuje právní mocí unesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Jedná se o zvláštní druh zástavního práva, které je současně způsobem exekuce. Zřízením soudcovského zástavního práva však nedochází k postižení majetku povinného, toto zástavní právo plní funkci zajišťovací. Oprávněný musí učinit další právní úkony směřující k uspokojení jeho pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Zřízení soudcovského zástavního práva se zapisuje do katastru nemovitostí záznamem. Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, v němž soudu došel návrh na jeho zřízení.
 • Zástavní právo exekutorské
  Exekutorské zástavní právo je oprávněn zřídit ve prospěch oprávněného na nemovitostech povinného exekutor k zajištění uspokojení pohledávky oprávněného, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Je alternativou k vedení exekuce prodejem nemovitostí, která je podmíněna účelností ve vztahu k vymáhané pohledávce. Právní úprava tohoto zajišťovacího institutu je obdobná jako v případě třízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem.
 • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
  Správce daně (finanční úřad) může zřídit svým rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového subjektu k zajištění jím neuhrazené daně. Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka, odlišného od daňového subjektu, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na základě předchozího písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.
 • Zástavní právo zákonné
  Zákonné zástavní právo vzniká automaticky při splnění zákonem předpokládaných podmínek. Jedná se např. o občanský zákoník (§ 672 upravuje vznik zástavního práva pronajímatele k movitým věcem nájemce), zákon o vlastnictví bytů (§ 15), obchodní zákoník (§ 535, § 608, § 628, § 707). Obchodní zákoník v jednotlivých případech stanoví, že takto zřízené zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy. Tuto úpravu však nereflektuje insolvenční právo. Ke vzniku zákonného zástavního práv není třeba projevu vůle zúčastněných subjektů.
 • Zástavní právo smluvní
  Nejčastěji vzniká zástavní právo na základě smlouvy. Zákon výslovně stanoví, že smlouva musí být písemná. Smlouva musí jednoznačně vymezit označení zástavy (předmět zástavního práva) a zajišťovanou pohledávku.